Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Leśna będą mogli uzyskać pomoc finansową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

Podstawowe informacje:

 • Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
 • Dotacja udzielana będzie dla budynków istniejących, wybudowanych przed 2011 rokiem.
 • Dotowaniu nie podlegają:
  • koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń administracyjnych;
  • koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanej oczyszczalni;
  • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
  • koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.
 • Dotowaniu podlegać będą wydatki poniesione na zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń zgodnych z normą, co najmniej PN-EN 12566-3+A2:2013.
 • Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800) oraz być zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
 • Dotacja celowa udzielana będzie na nieruchomości nieobjęte zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej lub na nieruchomości, których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
 • Dotacją celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia w życie uchwały.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje odpowiednią powierzchnią gruntu, niezbędną do wybudowania oczyszczalni zgodnej z ww. normą, dopuszczalna jest budowa zbiornika bezodpływowego z zastosowaniem przepisów rozdziału 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
 • W przypadku, o którym mowa powyżej, Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów opróżniania zbiornika, określonych w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Leśna wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 • potwierdzoną kopią pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu;
 • mapę poglądową z wrysowaną lokalizacją inwestycji;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością na cele budowlane, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
 • jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłaceniu dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi;
 • oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub o braku takiego zbiornika;
 • do wglądu pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lubańskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;
 • do wglądu pozwolenie wodnoprawne w przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu niestanowiącego własności wnioskodawcy niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 roku, a wszystkie prace budowlane powinny zostać wykonane do dnia 30 listopada 2018 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:

 • 3000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
 • 5000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • 8000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się od 5 do 7 samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • 11000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 8 i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych.

Pełna treść uchwały

 

 

 

Załączniki

wniosek 2018.pdf

Data: 2018-01-15 08:23:10 Rozmiar: 44.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Pawłowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Pawłowski
Czas wytworzenia: 2017-01-09 15:14:17
Czas publikacji: 2018-01-15 11:29:09
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-31